ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van Caterbox.nl en wijzigingsmogelijkheid van deze

 1. Caterbox.nl is gevestigd te (3433 PH) Nieuwegein, aan de Overijsselhaven 131, en zal hierna ook worden aangeduid als “Caterbox.nl” of “wij”. Caterbox.nl levert diner en borrelboxen en/of andere (vers)producten alsmede cadeaubonnen.
   

 2. Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen zakelijke bestellingen) die caterbox.nl sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
   

 3. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Verplichtingen van de klant

 

 1. Alle informatie die je op enig moment aan Caterbox.nl opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Caterbox.nl  is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie nimmer aansprakelijk en je vrijwaart Caterbox.nl tegen eventuele aanspraken van derden.
   

 2. Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Caterbox.nl nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart Caterbox.nl tegen eventuele aanspraken van derden.

 

3. Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

 1. Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Caterbox.nl niet binden.
   

 2. Jij als klant kan door het door Caterbox.nl beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. Caterbox.nl kan de offerte aannemen door een bindend acceptatie bewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan Caterbox.nl op elk moment zonder opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door Caterbox.nl van de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde boxen en/of andere bestelde diensten, waaronder bijvoorbeeld de bestelde cadeaubon.
   

 3. Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals onze boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop.
   

 4. Caterbox.nl verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

 

4. Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico; pauzering c.q. onderbreking van bezorging

 1. Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.
   

 2. Wij bezorgen overal in Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail gestuurd.
   

 3. Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 4 dagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59.
   

 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.
   

 5. Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Caterbox.nl is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.
   

 6. Bij de levering van een bestelling die alcohol (<15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.
   

 7. Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

5. Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Caterbox.nl

 

 1. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

 2. De vorderingen van Caterbox.nl zijn per direct opeisbaar.

 3. Bezorgkosten

 

Verse boxen

Ons vriendelijke bezorgteam bezorgt gratis bij een bestelwaarde van €90 en hoger. Hiermee ontvang je een korting van €15. Dit is de prijs die je betaalt voor bestellingen onder de €90. Voor de provincie Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland betaal je €25 bezorgkosten. Bestel je boven de €90 dan betaal je slechts €10. 

 

Houdbare boxen

Onze houdbare boxen zijn, mits tijdig besteld, te bezorgen via PostNL tegen de standaard tarieven.

Wens je de persoonlijke bezorging door ons Caterbox team dan bezorgen zij gratis bij een bestelwaarde van €90 en hoger. Anders betaal je €15 bezorgkosten. Voor de provincie Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland rekenen wij €25 bezorgkosten. Bestel je boven de €90 dan betaal je slechts €10.

 

Bezorgkosten zakelijk

Voor onze zakelijke klanten maken wij een offerte op maat. Informeer naar de mogelijkheden via [email protected]

6. Vouchers; kortingscodes; cadeaubonnen

 1. Caterbox.nl biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan. Deze zijn alleen inwisselbaar via een aankoop op onze webshop.  Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.
   

 2. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type boxen. Tot slot doen wij controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de kortingen. Per huishouden is het slechts mogelijk om één keer een korting te verzilveren.

 3. Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Caterbox.nl website en mogelijk slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
   

 4. Caterbox.nl heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

 

7. Aansprakelijkheid van Caterbox.nl

 1. Caterbox.nl is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Caterbox.nl, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Caterbox.nl of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Caterbox.nl verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
   

 2. Aansprakelijkheid van Caterbox.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
   

 3. Caterbox.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Caterbox.nl tegen eventuele aanspraken van derden.
   

 4. Caterbox.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Caterbox.nl gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Caterbox.nl tegen eventuele aanspraken van derden.
   

 5. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Caterbox.nl is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Caterbox.nl aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
   

 6. Caterbox.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Caterbox.nl of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Caterbox.nl gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
   

 7. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Caterbox.nl zij kunnen hier een beroep op doen.

 

8. Wijze van betaling

 1. Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website. Mocht je de voorkeur geven aan een betaling per factuur dan dien je daarvoor een verzoek in te dienen bij onze [email protected]

 2. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.
   

 3. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.
   

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen
 

 1.  Op alle overeenkomsten tussen Caterbox.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   

 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Caterbox.nl en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.
   

 3. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.
   

11. Klachtenbeleid
 

 1. Kwaliteit staat bij Caterbox.nl hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Stuur een email naar [email protected] met daarin je naam, adres en telefoonnummer en een omschrijving van de klacht. We komen binnen 5 werkdagen met een inhoudelijke reactie op jouw klacht.
   

 2. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Caterbox.nl – juni 2020

Openingstijden

Ma - vrij: 09.00 - 17.00   ​​
Zaterdag: 09.00 - 17.00
Zondag: gesloten

Shop

Adres

Overijsselhaven 131

3433 PH Nieuwegein

030 30 35 464

Nieuwsbrief

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2020 by Food Jazz & DJ's